Second Commercial Course Commercial Course Academic Staff
教授 (Total:8)
Name
   CHIKAMI Shoichi
   KAKIHARA Toshiko
   KOIKE Masanori
   KURODA Akiyoshi
   KUSUNOKI Yoshihiro
   MATSUTOMO Yoshiyuki
   TAKATA Yoshiyuki
   YAMABE Shozo
講師 (Total:2)
Name
   MORITA Masahiro
   NISHIOKA Hisatsugu