Second Commercial Course Commercial Course Academic Staff
教授 (Total:8)
Name
   CHIKAMI Shoichi
   KIMOTO Atsushi
   KOIKE Masanori
   KURODA Akiyoshi
   MATSUTOMO Yoshiyuki
   OKADA Toshifumi
   SUGIMOTO Hideki
   TAKATA Yoshiyuki
講師 (Total:2)
Name
   MORITA Masahiro
   NISHIOKA Hisatsugu